Половинчато изкупление не се закриля от „ne bis in idem“